Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1 Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1 DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, tính đến cuối năm 2009, DAS đã được sử dụng bởi 9000 đơn vị hành chính, sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau (Đơn vị quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nông Lâm nghiệp, Giao thông vận tải, Lao động thương binh xã hội, Giáo dục, Y tế, An ninh,…; Đơn vị sự nghiệp do Nhà nước thành lập hoạt động có thu trong các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Y tế, Khoa học công nghệ và môi trường, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Sự nghiệp kinh tế, Dịch vụ việc làm, kể cả các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc các Tổ chức chính trị- Xã hội), với quy mô khác nhau từ các bệnh viện lớn với vài chục người sử dụng đồng thời đến các đơn vị sự nghiệp nhỏ như các trường mầm non S000221 Quản lý bán hàng 10.000.000 VND Số lượng: 1 Key
  • Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

  • 10.000.000 VND

  • DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, tính đến cuối năm 2009, DAS đã được sử dụng bởi 9000 đơn vị hành chính, sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau (Đơn vị quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nông Lâm nghiệp, Giao thông vận tải, Lao động thương binh xã hội, Giáo dục, Y tế, An ninh,…; Đơn vị sự nghiệp do Nhà nước thành lập hoạt động có thu trong các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Y tế, Khoa học công nghệ và môi trường, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Sự nghiệp kinh tế, Dịch vụ việc làm, kể cả các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc các Tổ chức chính trị- Xã hội), với quy mô khác nhau từ các bệnh viện lớn với vài chục người sử dụng đồng thời đến các đơn vị sự nghiệp nhỏ như các trường mầm non


Hãng sản xuất
 
Số lượng
Số lượng: 1 Key
  •  
TẢI VỀ


Tính năng chung

- Tuân thủ theo chế độ kế toán HCSN ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Đáp ứng Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).
- Đáp ứng yêu cầu của Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Đáp ứng yêu cầu của Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2008.
- Phù hợp với luật kế toán.
- Tin học hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán.
- Dữ liệu được cập nhật xong có thể lên ngay các sổ sách và báo cáo tài chính mà không cần qua bước tổng hợp tính toán.
- Hỗ trợ người sử dụng định khoản các chứng từ kế toán phát sinh thông qua danh sách các nghiệp vụ thường dùng, với chức năng này người sử dụng chỉ cần chọn bút toán liên quan đến nghiệp vụ phát sinh, phần mềm sẽ tự động định khoản tài khoản nợ, tài khoản có liên quan, tránh sai sót trong quá trình hạch toán.
- Theo dõi được nhiều chi tiết khác nhau theo yêu cầu quản lý của từng đơn vị.
- Cung cấp công cụ tìm kiếm chứng từ mềm dẻo, thuận tiện cho việc sửa các chứng từ kế toán.
- In, kết xuất ra Word bản thuyết minh báo cáo tài chính cuối năm.

Kế toán quá trình tiếp nhận nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp dưới hình thức rút dự toán
- Đáp ứng yêu cầu theo dõi chi tiết theo nhiều nguồn, nhiều loại khoản.
- Theo dõi việc giao và rút dự toán chi tiết theo MLNS.
- Tự động định khoản bút toán đồng thời có 008, 009 khi rút dự toán.
- Kết xuất ra Word, sửa, in các chứng từ và bảng kê: giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt, giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản, chuyển tiền thư, điện, cấp séc bảo chi, bảng kê chứng từ thanh toán, giấy đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng. Với tính năng kết xuất ra word và hiện kết quả trực tiếp trên màn hình của chương trình (tính năng duy nhất của DAS mà không phần mềm nào khác trên thị trường có), người sử dụng không cần biết về Word cũng có thể dễ dàng sửa lại các mẫu, đáp ứng yêu cầu đa dạng của các Kho bạc đóng trên địa bàn, điều mà các phần mềm khác không đáp ứng được yêu cầu của Kho bạc.
- Đáp ứng yêu cầu chi tạm ứng và thanh toán tạm ứng với kho bạc tại các tháng khác nhau.
- Tự động chuyển số tạm ứng thành thực chi sau khi các chứng từ thanh toán được Kho bạc phê duyệt.
- Cung cấp nhiều mẫu đối chiếu dự toán cũng như đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng với KBNN. Người sử dụng có thể lựa chọn kết xuất các mẫu này ra Excel, DAS sẽ hiện kết quả kết xuất trực tiếp trên màn hình, người sử dụng có thể chỉnh sửa một cách dễ dàng mà không cần biết về Excel nhằm đáp ứng yêu cầu của Kho bạc.
- Đáp ứng yêu cầu cập nhật chứng từ kế toán trong thời gian chỉnh lý chứng từ kế toán khi hết niên độ năm tài chính.
- Tự động tính toán và kết chuyển số kinh phí, số chi hoạt động năm nay->Năm trước.
- Cuối năm tự động kết chuyển số dư kinh phí, số dư dự toán (nếu có), số dư tạm ứng chưa thanh toán với kho bạc chuyển năm sau.
- Khai báo, theo dõi được nhiều tài khoản dự toán, tiền gửi khác nhau.

Kế toán tiền mặt, tiền gửi
- Theo dõi tiền mặt, tiền gửi theo từng quỹ, từng nguồn, từng loại khoản
- Theo dõi tiền gửi theo nhiều tài khoản khác nhau
- In phiếu thu, phiếu chi
- Kết xuất ra Word, sửa, in các chứng từ giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, ủy nhiệm chi.

Kế toán các khoản thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác
- Theo dõi nhiều khoản phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác nhau.
- Theo dõi các khoản chi từ nguồn thu phí, lệ phí đã ghi thu, ghi chi và chưa ghi thu, ghi chi vào Ngân sách sách nhà nước.
- Cung cấp báo cáo số đề nghị ghi thu, ghi chi ngân sách.
- Tự động chuyển số chưa ghi chi ngân sách thành số đã ghi chi ngân sách sau khi được duyệt.
- Tự động kết chuyển chi phí, kết quả chênh lệch thu chi và phân phối kết quả thu chi.

Kế toán nguồn kinh phí dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động khác
- Theo dõi chi tiết theo nhiều nguồn kinh phí, nhiều loại khoản khác nhau.
- Theo dõi chi tiết đến từng dự án, đề tài, công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
- Báo cáo quyết toán theo từng dự án, đề tài, công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Kế toán vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
- Cập nhật và in ra chứng từ nhập xuất kho.
- Cập nhật chứng từ phiếu xuất kiêm điều chuyển kho.
- Tự động tính giá xuất vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Theo dõi nhiều kho, nhiều nguồn, nhiều loại khoản khác nhau.
- In ra mẫu kiểm kê vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho việc kiểm kê cuối năm.
- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư theo từng khoa, phòng.

Kế toán tài sản cố định
- Theo dõi đầy đủ quá trình mua sắm, điều chuyển, nâng cấp, thanh lý tài sản cố định.
- Theo dõi tài sản theo từng khoa phòng.
- Tự động tính, định khoản hao mòn tài sản cuối năm.
- Tự động tính khấu hao tài sản cuối tháng.

Kế toán tiền lương
- Theo dõi lương, phụ cấp đến từng cán bộ công nhân viên.
- Đáp ứng yêu cầu đa dạng phụ cấp đặc thù của tất cả các ngành.
-Cung cấp chức năng khai báo phụ cấp cùng công thức tính phát sinh khi có văn bản chế độ mới.
- Đáp ứng yêu cầu truy lĩnh lương.
- Tính số tiền làm đêm, thêm giờ.
- Đáp ứng yêu cầu đa dạng về tỷ lệ, số tiền đóng góp BHXH, BHYT: Luật Bảo hiểm xã hội qua mốc thời gian từ năm 2010, tỷ lệ đóng góp đối với các trường hợp đặc thù (nghỉ không lương, ốm đau,..).
- Đáp ứng yêu cầu trừ lương các ngày nghỉ của cán bộ.
- Đáp ứng yêu cầu tính phụ cấp bảo lưu khi nâng ngạch lương cao hơn nhưng tỷ lệ phụ cấp được hưởng thấp hơn.
- Tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.
- Tự động định khoản các khoản lương, phụ cấp (kể cả làm đêm, thêm giờ), truy lĩnh, BHXH, BHYT, KPCĐ hàng tháng.
- Đáp ứng yêu cầu ủng hộ (ủng hộ thiên tai, bảo lụt,…) theo ngày lương, số tiền.
- In, kết xuất bảng lương (lương biên chế, lương hợp đồng) theo từng phòng, ban, toàn bộ đơn vị ra Excel.
- In, kết xuất bảng lương thanh toán qua tài khoản ATM.

Kế toán thuế GTGT đầu ra, đầu vào
- Tự động định khoản thuế GTGT.
- Tự động lập bảng kê thuế GTGT đầu ra, đầu vào.
- Tự động định khoản thuế GTGT đầu ra, đầu vào.

An toàn và bảo mật
- Đáp ứng yêu cầu phân quyền người sử dụng theo từng chức năng khác nhau.
- Cách 3 ngày phần mềm tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu vào ổ đĩa C, D, E có trên máy, mỗi lần sao lưu phần mềm sẽ tự lập một thư mục theo ngày trên ổ đĩa tưng ứng. Với chức năng này, sẽ hạn chế đến mức tối việc mất mát dữ liệu kế toán khi máy tính gặp sự cố.
- Cung cấp công cụ hỗ trợ tự động sao lưu dữ liệu ra đĩa CD, DVD.
-Cung cấp chức năng khóa các chứng từ kế toán không cho phép sửa khi đã in, gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

Quan hệ với phần mềm khác của đơn vị cấp trên, cơ quan tài chính
- Kết xuất dữ liệu chuyển cấp trên phục vụ việc tổng hợp số liệu toàn ngành
- Kết xuất dữ liệu quyết toán chi sang chương trình quản lý ngân sách áp dụng tại các Phòng Tài chính và Sở Tài chính phục vụ cho việc tổng hợp quyết toán chi ngân sách địa phương trên địa bàn.

     

 

Sản phẩm cùng loại

Quản lý bán hàng V8.0

Quản lý bán hàng V8.0

5.000.000 VND

Quản lý bán hàng online

Quản lý bán hàng online

140.000 VND

Quản lý bán hàng V7.2

Quản lý bán hàng V7.2

5.000.000 VND

Phần mềm dành cho máy bảng

Phần mềm dành cho máy bảng

1.500.000 VND

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

3.900.000 VND

Xem báo cáo bán hàng Online

Xem báo cáo bán hàng Online

2.000.000 VND

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

25.000.000 VND

Quản lý bán hàng V7.0

Quản lý bán hàng V7.0

5.000.000 VND

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây